Återbetalningspolicy

AVBOKNINGSINSTRUKTIONER & AVBOKNINGSFORMULÄR

Konsumenter har rätt till ångerrätt enligt följande bestämmelser, varvid en konsument är varje fysisk person som sluter en juridisk transaktion för ändamål som till övervägande del varken kan hänföras till deras kommersiella eller egenföretagares yrkesverksamhet:

  1. Ångerrätt

ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal inom fjorton dagar utan att ange någon anledning.

Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig utnämnd tredje part som inte är transportör tog det sista godset i besittning.

För att kunna utöva din ångerrätt måste du skicka oss (Bernd Zimmermann, Silberpfeil, Hüxstraße 41, 23552 Lübeck, Tyskland, Tel.: +4945176035 , e-post: office@silberpfeil-luebeck.de ) ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickas med post eller e-post) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på återkallelseformuläret för detta, men detta är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om ditt utövande av ångerrätten innan ångerfristen har löpt ut.

Konsekvenser av återkallelse

Om du återkallar detta avtal har vi betalat dig alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som följer av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss har), omedelbart och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om din uppsägning av detta avtal. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, såvida inte något annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras avgifter för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har mottagit de returnerade varorna eller tills du har visat att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss omedelbart och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du informerar oss om uppsägningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varorna innan fristen på fjorton dagar har gått ut.

Du står för de direkta kostnaderna för att returnera varorna.

Du ansvarar endast för eventuellt försämrat värde av varorna till följd av annan hantering än vad som är nödvändigt för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.

Allmän information

1) Undvik skador och kontaminering av varorna. Vänligen skicka tillbaka varorna till oss i originalförpackningen med alla tillbehör och med alla förpackningskomponenter. Använd vid behov skyddande ytterförpackning. Om du inte längre har originalförpackningen, använd lämplig förpackning för att säkerställa tillräckligt skydd mot transportskador.
2) Vänligen skicka inte tillbaka varorna till oss fraktupphämtning.
3) Observera att ovanstående siffror 1-2 inte är en förutsättning för effektivt utövande av ångerrätten.

  1. uttagsformulär

Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det.

Bernd Zimmerman
silver pil
Hüxstrasse 41
23552 Lübeck
Tyskland
E-post: office@silberpfeil-luebeck.de

Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) för köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänst (*)

__________________________________________________

__________________________________________________

Beställde den (*) ____________ / mottogs den (*) __________________

__________________________________________________________
Namn på konsument(er)

__________________________________________________________
Adress till konsument(er)

__________________________________________________________
Underskrift av konsument(er) (endast om anmälan är på papper)

____________________
datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt