Användarvillkor

VILLKOR MED KUNDINFORMATION

Innehållsförteckning

 1. omfattning
 2. ingående av kontrakt
 3. ångerrätt
 4. Priser och betalningsvillkor
 5. Leverans- och fraktvillkor
 6. äganderättsförbehåll
 7. Ansvar för defekter (garanti)
 8. Tillämplig lag
 9. Alternativ tvistlösning

1) Omfattning

1.1 Dessa allmänna villkor (hädanefter "GTC") från Bernd Zimmermann, som handlar under "Silberpfeil" (nedan "säljare"), gäller för alla avtal om leverans av varor som en konsument eller företagare (nedan kallad "Kund") med Säljare angående de varor som säljaren presenterar i sin webbutik. Införandet av kundens egna villkor motsägs härmed, om inte annat har avtalats.

1.2 En konsument i den mening som avses i dessa Allmänna Villkor är varje fysisk person som ingår en juridisk transaktion för ändamål som huvudsakligen varken är kommersiella eller egenföretagare.

1.3 Entreprenör i den mening som avses i dessa allmänna avtal är en fysisk eller juridisk person eller ett partnerskap med rättskapacitet som, när de sluter en juridisk transaktion, agerar i utövandet av sin kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet.

2) Ingående av kontrakt

2.1 De produktbeskrivningar som finns i säljarens nätbutik representerar inte bindande erbjudanden från säljarens sida, utan tjänar till att göra det möjligt för kunden att lämna ett bindande erbjudande.

2.2 Kunden kan lämna erbjudandet via onlinebeställningsformuläret integrerat i säljarens nätbutik. Efter att ha lagt de valda varorna i den virtuella varukorgen och gått igenom den elektroniska beställningsprocessen, lämnar kunden ett juridiskt bindande avtalserbjudande med avseende på varorna som finns i kundvagnen genom att klicka på knappen som avslutar beställningsprocessen. Vidare kan kunden även lämna erbjudandet till säljaren via telefon, e-post, post eller onlinekontaktformulär.

2.3 Säljaren kan acceptera kundens erbjudande inom fem dagar,

 • genom att till kunden skicka en skriftlig orderbekräftelse eller en orderbekräftelse i textform (fax eller e-post), varvid mottagandet av orderbekräftelsen av kunden är avgörande, eller
 • genom att leverera de beställda varorna till kunden, varvid mottagandet av varan av kunden är avgörande, eller
 • genom att be kunden betala efter att ha lagt sin beställning.

Om det finns flera av ovanstående alternativ, ingås avtalet vid den tidpunkt då ett av ovanstående alternativ inträffar först. Fristen för att acceptera erbjudandet börjar dagen efter att kunden har skickat erbjudandet och slutar vid utgången av den femte dagen efter det att erbjudandet skickats. Om säljaren inte accepterar kundens erbjudande inom ovan nämnda tid anses detta vara ett avslag på erbjudandet med följd att kunden inte längre är bunden av sin viljeförklaring.

2.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds av PayPal kommer betalningen att behandlas via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan: "PayPal" ), under PayPals giltighet - Användarvillkor, tillgängliga på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full eller - om kunden inte har ett PayPal-konto - enligt villkoren för betalningar utan ett PayPal-konto, kan ses på https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full . Om kunden betalar med en betalningsmetod som erbjuds av PayPal som kan väljas i onlinebeställningsprocessen, förklarar säljaren att han accepterar kundens erbjudande redan när kunden klickar på knappen som slutför beställningsprocessen.

2.5 När du lämnar ett erbjudande via säljarens onlinebeställningsformulär sparas kontraktstexten av säljaren efter avtalets ingående och skickas till kunden i textform (t.ex. e-post, fax eller brev) efter att beställningen har har skickats. Säljaren gör inte avtalstexten tillgänglig utöver detta.

2.6 Innan den bindande inlämnandet av beställningen via säljarens onlinebeställningsformulär kan kunden identifiera eventuella inmatningsfel genom att noggrant läsa informationen som visas på skärmen. Ett effektivt tekniskt medel för bättre igenkänning av inmatningsfel kan vara webbläsarens förstoringsfunktion, med hjälp av vilken visningen på skärmen förstoras. Kunden kan korrigera sina uppgifter som en del av den elektroniska beställningsprocessen med hjälp av de vanliga tangentbords- och musfunktionerna tills han klickar på knappen som avslutar beställningsprocessen.

2.7 Endast tyska språket är tillgängligt för ingående av avtalet.

2.8 Orderhantering och kontakt sker vanligtvis via e-post och automatiserad orderhantering. Kunden måste se till att den e-postadress som han uppgett för orderhantering är korrekt så att de e-postmeddelanden som säljaren skickar kan tas emot på denna adress. Speciellt vid användning av SPAM-filter måste kunden se till att alla e-postmeddelanden som skickas av säljaren eller av tredje part som fått i uppdrag att behandla beställningen kan levereras.

3) Ångerrätt

3.1 Konsumenter har generellt rätt till ångerrätt.

3.2 Ytterligare information om ångerrätt finns i säljarens ångerrätt.

4) Priser och betalningsvillkor

4.1 Om inte annat anges i säljarens produktbeskrivning är de angivna priserna totalpriser inklusive lagstadgad moms. Eventuella extra leverans- och fraktkostnader anges separat i respektive produktbeskrivning.

4.2 För leveranser till länder utanför Europeiska Unionen kan ytterligare kostnader uppkomma i enskilda fall som säljaren inte ansvarar för och som ska stå för kunden. Dessa inkluderar till exempel kostnader för penningöverföringar från banker (t.ex. överföringsavgifter, växelkursavgifter) eller importtullar eller skatter (t.ex. tullar). Sådana kostnader kan också uppstå i samband med överföring av pengar om leveransen inte sker till ett land utanför Europeiska Unionen, utan kunden gör betalningen från ett land utanför Europeiska Unionen.

4.3 Betalningsalternativen kommer att meddelas kunden i säljarens onlinebutik.

4.4 Om du väljer en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Shopify Payments", kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe" "). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Shopify Payments kommuniceras till kunden i säljarens nätbutik. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Ytterligare information om "Shopify Payments" finns tillgänglig på Internet på https://www.shopify.com/legal/terms-payments-de .

4.5 Om en betalningsmetod som erbjuds via betaltjänsten "Stripe" väljs, kommer betalningen att behandlas av betaltjänstleverantören Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat "Stripe" ). De individuella betalningsmetoderna som erbjuds via Stripe kommuniceras till kunden i säljarens webbshop. För att behandla betalningar kan Stripe använda andra betaltjänster för vilka särskilda betalningsvillkor kan gälla, till vilka kunden kan informeras separat. Mer information om Stripe finns tillgänglig online på https://stripe.com/de .

5) Leverans- och fraktvillkor

5.1 Om säljaren erbjuder sig att frakta varan, kommer leveransen att ske inom det leveransområde som anges av säljaren till den leveransadress som kunden angett, om inte annat avtalats. Vid handläggning av transaktionen är den leveransadress som anges i säljarens orderhantering avgörande. Med avvikelse från detta, om betalningssätt PayPal väljs, är den leveransadress som sparats av kunden hos PayPal vid betalningstillfället avgörande.

5.2 Om leveransen av varan misslyckas av skäl som kunden är ansvarig för, ska kunden stå för de skäliga kostnader som säljaren ådragit sig till följd av detta. Detta gäller inte med hänsyn till kostnaderna för leveransen om kunden effektivt utnyttjar sin ångerrätt. Om kunden effektivt utnyttjar ångerrätten gäller den reglering som gjorts i säljarens ångerrätt för returkostnaderna.

5.3 Om kunden agerar som företagare övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan på kunden så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som annars ansvarar för transporten. ut sändningen. Om kunden agerar som konsument övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av de sålda varorna först när varan överlämnas till kunden eller en auktoriserad mottagare. Med avvikelse från detta övergår risken för oavsiktlig förlust och oavsiktlig försämring av det sålda varan även till kunden för konsumenter så snart säljaren har levererat varan till speditören, transportören eller den person eller institution som i övrigt ansvarar för genomförandet av transport, om Kunden har uppdragit åt speditören, transportören eller annan person eller institution som ansvarar för att utföra transporten och säljaren inte tidigare har angett denna person eller institution till kunden.

5.4 Säljaren förbehåller sig rätten att frånträda avtalet vid felaktig eller felaktig leverans till honom själv. Detta gäller endast i det fall att säljaren inte är ansvarig för utebliven leverans och har gjort en specifik säkringsaffär med leverantören med due diligence. Säljaren kommer att vidta alla rimliga ansträngningar för att anskaffa varorna. Vid otillgänglighet eller endast delvis tillgänglighet av varorna informeras kunden omedelbart och vederlaget återbetalas omedelbart.

5.5 Om säljaren erbjuder varorna för hämtning kan kunden hämta ut de beställda varorna inom de öppettider som anges av säljaren på den av säljaren angivna adressen. I detta fall kommer inga fraktkostnader att debiteras.

6) Äganderättsförbehåll

Om säljaren betalar i förskott, behåller han äganderätten till den levererade varan tills den skyldiga köpeskillingen har betalats i sin helhet.

7) Ansvar för defekter (garanti)

7.1 Om inte annat anges i följande föreskrifter gäller det lagstadgade felansvaret. Med avvikelse från detta gäller för avtal om leverans av varor följande:

7.2 Om kunden agerar som företagare,

 • säljaren har valet av typ av tilläggsprestation;
 • i fråga om nya varor är preskriptionstiden för defekter ett år från leveransen av varan;
 • i fråga om begagnade varor är rättigheterna och anspråken på grund av defekter uteslutna;
 • preskriptionstiden börjar inte på nytt om en ersättningsleverans görs som en del av felansvaret.

7.3 De begränsningar av ansvar och förkortningar av tidsfrister som anges ovan gäller inte

 • för krav på skadestånd och ersättning av kostnader från kunden,
 • i händelse av att säljaren bedrägligt har dolt felet,
 • för varor som har använts till en byggnad i enlighet med sitt vanliga ändamål och har orsakat dess bristfällighet,
 • för eventuell befintlig skyldighet för säljaren att tillhandahålla uppdateringar för digitala produkter, när det gäller avtal om leverans av varor med digitala element.

7.4 Dessutom gäller för företagare att de lagstadgade preskriptionstiderna för eventuell befintlig lagstadgad regressrätt förblir opåverkade.

7.5 Om kunden agerar som handlare i den mening som avses i § 1 HGB, är han föremål för kommersiell skyldighet att undersöka och meddela fel enligt § 377 HGB. Om kunden inte uppfyller de anmälningsskyldighet som regleras där anses varan vara godkänd.

7.6 Om kunden agerar som konsument ombeds denne att hos levereraren klaga på levererade varor med uppenbara transportskador och informera säljaren om detta. Om kunden inte följer detta har detta ingen som helst effekt på hans lagstadgade eller avtalsenliga krav på fel.

8) Tillämplig lag

Lagen i Förbundsrepubliken Tyskland är tillämplig på alla rättsförhållanden mellan parterna, exklusive lagarna om internationella köp av lös gods. För konsumenter gäller detta lagval endast i den mån det beviljade skyddet inte upphävs genom tvingande bestämmelser i lagen i den stat där konsumenten har sin vanliga vistelseort.

9) Alternativ tvistlösning

9.1 EU-kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning på Internet under följande länk: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denna plattform fungerar som en kontaktpunkt för att lösa tvister utanför domstol som härrör från onlineköp eller serviceavtal där en konsument är inblandad.

9.2 Säljaren är varken skyldig eller villig att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.